Có thể lập Hội đồng hiệu trưởng theo khu vực

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư Quy định tổ chức và hoạt động của

Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng.

Đây sẽ là cơ quan có chức năng tư vấn, phản biện các vấn đề liên quan đến

chủ trương, chính sách phát triển

giáo dục đại học

; tham gia ý kiến vào các văn

bản quy phạm pháp luật liên quan đến giáo dục đại học để Bộ trưởng Bộ Giáo dục

và Đào tạo và các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quy định thành viên Hội đồng Hiệu trưởng không

được lợi dụng danh nghĩa của Hội đồng Hiệu trưởng để tiến hành các hoạt động

trái với

quy chế tổ chức

và hoạt động của Hội đồng hiệu trưởng và quy định của

pháp luật.

Hội đồng Hiệu trưởng sẽ phối hợp, hỗ trợ các trường thành viên trong

đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế.

Thông tư quy định rõ tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các

trường đại học, cao đẳng bao gồm: nhiệm vụ, quyền hạn, thành viên, nguyên tắc và

phương thức hoạt động, cơ cấu tổ chức.

Theo đó,

Hội đồng Hiệu trưởng

là tổ chức được thành lập trên cơ sở tự

nguyện tham gia của các giám đốc đại học, học viện, các hiệu trưởng trường đại

học, cao đẳng.

Trưởng khoa của các đại học, học viện,

trường đại học

, trường cao

đẳng tham gia vào Hội đồng Hiệu trưởng do Hội đồng Hiệu trưởng xem xét, quyết

định. Hội đồng Hiệu trưởng có thể được thành lập theo khu vực địa lý hoặc theo

khối ngành.

Hội đồng Hiệu trưởng hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình

đẳng, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng Hiệu trưởng gồm

Chủ tịch Hội đồng và các bộ phận giúp việc.

Hội đồng Hiệu trưởng sử dụng con dấu

của trường đang có Hiệu trưởng là Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng.

Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng do Hội nghị toàn thể Hội đồng Hiệu trưởng

bầu theo nguyên tắc đa số phiếu. Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng làm việc theo chế

độ kiêm nhiệm.

Thông tư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 30/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.